Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

10 sesja Rady Miasta bieżącej kadencji rozpoczęła się od wprowadzenia zmian do planowanego porządku obrad. Wprowadzono do niego dwie autopoprawki zaproponowane przez Prezydenta Bogdana Wentę, a dotyczące podjęcia rezolucji w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ograniczenia środków w Krajowym Programie Kolejowym na modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku od Skarżyska – Kamiennej przez Kielce do Kozłowa i w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych prowadzonych na terenie miasta. Obie zostały do porządku obrad wprowadzone, podobnie jak zmieniono kolejność procedowania nad uchwałami dotyczącymi dzierżawy bądź rekomendacji dla Prezydenta dotyczącej umowy użyczenia Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu nieruchomości będącej własnością miasta przy ulicy Marszałkowskiej 40.

 

Po przyjęciu treści protokołów z poprzednich sesji i informacji Prezydenta o pracy między sesjami, radni przypomnieli tematy, jakie zgłoszone zostały w interpelacjach. Te zagadnienia zostały wyjaśnione zarówno przez Prezydenta Bogdana Wentę, jak i Danutę Papaj, Pełnomocnika Prezydenta ds. Finansów, Budżetu i Przedsiębiorczości.
Radni jednogłośnie poparli rezolucję dotyczącą ograniczenia pieniędzy na modernizacje linii nr 8, w treści zaproponowanej przez Sejmik Województwa.

 

Wiele emocji wywołały projekty uchwał dotyczące nieruchomości stanowiącej własność miasta, zlokalizowanej przy ulicy Marszałkowskiej 40 i sposobu jej przekazania Siostrom „Nazaretankom” na prowadzenie w niej szkoły podstawowej. Głosowanie i gorącą dyskusję na ten temat poprzedziło wystąpienie Przedstawicielki Rady Rodziców. W trakcie dyskusji, w której obok radnych, usłyszeć można było stanowisko władz miasta w tej sprawie, padało wiele argumentów. 7 głosami za, przy 11 przeciw i 5 wstrzymujących się uchwała dotycząca wydzierżawienia tej nieruchomości nie została przyjęta. Innym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie rekomendacji dla Prezydenta dotyczącej umowy użyczenia wspomnianej nieruchomości. Tu głosy za oddało 14 radnych, przeciw było 6, a 3 radnych wstrzymało się.

 

Radni podjęli też uchwały porządkujące zagadnienia dotyczące przebiegu 5 dróg powiatowych i 17 dróg gminnych, określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych oraz gospodarki nieruchomościami. Dokonane zostały również zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady oraz delegowano dwoje radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.