Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Nadzwyczajna Sesji Rady Miasta Kielce odbywa się dziś w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2019 r.
  4. Dyskusja nad wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak: WK.60.45.2018.
  5. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2045.
  6. Zamknięcie obrad.