Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże kluczem do sukcesu w branży IT”, którego beneficjentem jest Gmina Kielce. Projekt, który realizowany będzie przez miasto od początku przyszłego roku, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Kielce umowę podpisał z-ca Prezydenta Kielc Marcin Różycki, a  Województwo Świętokrzyskie reprezentowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Kwota dofinansowania z kasy UE to 1 717 112,00 zł.


Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia w branży IT. Szkoły, w których będzie on realizowany to Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych i Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych, gdzie od bieżącego roku szkolnego otworzono nowy kierunek – technik programista.
W 2020 r. wsparciem objętych zostanie 40 uczniów z Technikum nr 4 i Technikum nr 7 uczących się na kierunku technik informatyk. Natomiast w 2021 r. - 40 uczniów wspomnianych szkół uczących się na kierunku technik programista.
Działania projektowe obejmują realizację wysokiej jakości staży zawodowych w renomowanych firmach z branży IT w Kielcach oraz przeprowadzenie specjalistycznych kursów programowania dla uczniów i nauczycieli. Kursy te zakończą się uzyskaniem kwalifikacji z języków programowania. Program wsparcia uzupełniony jest o specjalistyczne kursy z zakresu języka angielskiego w programowaniu dla uczniów, które skończą się egzaminem  i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego programistycznego na różnych poziomach zaawansowania.
Jednym z działań projektowych jest adaptacja i doposażenie pracowni IT, w związku ze stworzeniem nowego kierunku nauczania i koniecznością dostosowania bazy techniczno-dydaktycznej do nauki programowania.


W ramach projektu uczniowie będą także rozwijali kompetencje kluczowe na rynku pracy, tj. umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość i inicjatywność oraz kompetencje społeczne. Pomóc w tym mają SZKOLNE LABORATORIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zaopatrzone w nowoczesne komputery i narzędzia dydaktyczne, jak gry planszowe strategiczne i decyzyjne, podręczniki coachingowe, programy multimedialne do rozwijania tych właśnie, niezbędnych umiejętności.
Wykorzystana zostanie symulacja prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online stworzona i wdrożona w ramach ubiegłorocznego projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach doradztwa zawodowego, każdy z uczniów otrzyma indywidualną pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej w branży IT. Te sesje pomogą również przygotować ucznia do roli pracownika w firmie IT oraz wesprzeć tych, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, otworzyć start-up działający w branży IT.


Projekt zakłada także spotkania młodzieży z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi na rynku IT. Będą to krótkie, trwające jedną jednostkę lekcyjną sesje motywujące i aktywizujące uczniów z wybranymi przedstawicielami lokalnych firm i start-upów.
W ramach projektu odbędą się również 4 jednodniowe wyjazdy studyjne dla uczniów i nauczycieli do wiodących firm IT o globalnym zasięgu, działających w Polsce.
Oprócz wspomnianego projektu Gmina Kielce uzyskała także dofinansowanie na inny projekt z obszaru edukacji zawodowej – „Apetyt na wiedzę”.