Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Dziś oficjalnie otwarto i zaprezentowano Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach po modernizacji. Po rozbudowie, obiekt w pełni zaspokoi potrzeby związane z prowadzeniem schroniska. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele władz Kielc oraz Rady Miasta Kielce.

 

Po dokonanych zmianach, schronisko obejmuje teren trzech działek o łącznej powierzchni 5856 m². Składa się z trzech samodzielnych budynków:

- budynku głównego z częścią administracyjną, szpitalną oraz pomieszczeniami dla kotów

- budynku kwarantanny

- budynku kuchni

 

Modernizacja schroniska objęła m.in. rozbudowę i nadbudowę budynku administracyjnego z częścią usługową (opieka weterynaryjna), rozbudowę budynku kuchni, budowę budynku kwarantanny, budowę tymczasowych obiektów budowlanych (kojce dla psów) w miejscu istniejących i urządzenie wybiegu dla zwierząt. Wykonano także przyłączą wodociągowe, energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Zbudowano również 43 nowe boksy zewnętrzne, do których należy doliczyć 38 boksów, które były przed przebudową. Modernizacja schroniska kosztowała 4 494 186,79 zł. Wykonawca zakończył pracę w terminie.

 

Zrealizowana została także druga umowa na zakup 80 sztuk bud dla psów. Koszt ich wykonania i dostawy na teren schroniska wyniósł 38 100 zł. Dla optymalnych warunków bytowych, w schronisku powinno przebywać nie więcej niż 150 psów. Miasto Kielce przygotowuje się także do ogłoszenia konkursu ofert na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w latach 2020-2022. Termin ogłoszenia konkursu będzie poprzedzony podjęciem uchwały dotyczącej Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, która zostanie wprowadzona do porządku obrad Rady Miasta w dniu 14 listopada 2019 r. Projekt uchwały, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zostanie przedłożony do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 

- Planujemy zawarcie umowy na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku na okres trzech lat, a kwota na to zadanie zostanie na rok 2020 zwiększona do wysokości 1,25 mln zł - informuje Arkadiusz Kubiec, zastępca prezydenta Kielc. W kolejnych latach kwota będzie sukcesywnie podnoszona - w 2021 r. wyniesie 1,3 mln zł, zaś w 2022 r. 1,35 mln zł.

 

Jednocześnie, po oddaniu do użytkowania nowego obiektu schroniska, Prezydent Miasta Kielce, zgodnie z zapowiedzią, powoła Zespół do spraw zapobiegania bezdomności zwierząt, celem wypracowania systemowych rozwiązań opieki nad bezdomnymi zwierzętami. - Do pracy w Zespole będziemy chcieli zaprosić specjalistów oraz przedstawicieli różnych środowisk, dla których los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny - uzupełnia Arkadiusz Kubiec.