Od 13 stycznia 2020 roku mieszkańcom Kielc są doręczane decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym na 2020 rok.

Decyzje doręczane są  na dwa sposoby: drogą pocztową lub osobiście przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Skuteczne doręczenie decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru. W związku z tym, dla wygody mieszkańców oraz sprawnej obsługi, w tym roku decyzje będą dostarczane nie tylko przez operatora pocztowego, ale również przez pracowników UM Kielce.

Każdy pracownik UM Kielce będzie posiadał przy sobie stosowne upoważnienie oraz legitymacje służbową. Pracownicy nie są upoważnieni do pobierania wpłat z tytułu podatków.

Zgodnie z art. 148 ustawy Ordynacja podatkowa, pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem dla doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Zmianie uległ również sposób podpisu decyzji podatkowych. W celu skrócenia czasu ich doręczenia mieszkańcom Kielc oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, w 2020 roku decyzje podatkowe wysyłane do mieszkańców, zamiast odręcznego podpisu, będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art.210 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu: „Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania."

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy (patrz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. sygn.: II FSK 1199/17).