Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych przypomina o formach i terminach pomocy dla emerytów i rencistów oświaty.

 

Informacja dotycząca świadczeń ZFŚS dla osób uprawnionych w Zespole Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów przy Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach ul. Urzędnicza 16.

1. ZAPOMOGI

Emeryt lub rencista oświaty może ubiegać się o bezzwrotną zapomogę, jeżeli został dotknięty wypadkiem losowym, przewlekłą chorobą,  bądź znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.


Zapomoga  przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawicieli Związków  Zawodowych lub bezpośredniego przełożonego, po przedłożeniu:
•    podania (na którym powinny znaleźć się dane wnioskodawcy + nr konta, jeżeli wnioskodawca takie posiada, oraz uzasadnienie i podpis),
•    oryginalne zaświadczenie o przewlekłym leczeniu lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia z ostatnich 3 miesięcy na dzień składania wniosku, (jeżeli jest to zapomoga z tytułu leczenia), kserokopie dokumentów potwierdzających wypadek losowy,
•    oświadczenie o dochodach do zapomogi (stanowiące Załącznik Nr 6 do regulaminu).
 

Terminy, w jakich przyjmowane są wnioski o zapomogi:
•    styczeń – luty – Komisja w marcu
•    kwiecień – maj – Komisja w czerwcu
•    lipiec – sierpień – Komisja we wrześniu lub październiku.


2. WCZASY TURYSTYCZNE

Emeryt lub rencista oświaty oraz dzieci uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów turystycznych  w okresie co 2 lata.
Wnioski o wczasy turystyczne można składać od 1.III – 30.IV każdego roku.

3. POMOC MATERIALNA W FORMIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać, co roku, w terminie od 15.X. do 15.XI.

4. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I REKREACYJNA

W zakresie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej emeryci i renciści mogą korzystać z:
1)    dopłat do wycieczek krajowych i zagranicznych organizowanych przez dział socjalny;
2)    dopłat do imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

 

Terminy organizacji ww. form są uzależnione od możliwości finansowych działu socjalnego, informacje są zamieszczane na tablicy ogłoszeń działu socjalnego oraz na stronie www.mzppp.pl w zakładce ZOSEiR.

Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej można składać w dziale socjalnym osobiście, drogą listową (decyduje data stempla pocztowego) oraz elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).