Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W czwartek, 28 października o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Kielcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września 2021 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 2020/2021.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
 • przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”,
 • zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na lata 2021-2022,
 • zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023,
 • upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok,
 • rozpatrzenia skargi.
 1. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do lokalnej wspólnoty samorządowej”.
 2. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.