Jakie oceny z zachowania przyznawane są uczniom?

Za wystawienie oceny z zachowania ucznia odpowiada wychowawca. Wystawiając taką ocenę nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad, które zawarte są w statucie szkoły. Powinien on także uwzględnić opinie innych nauczycieli i pracowników szkoły, a także opinie uczniów, którzy na co dzień przebywają z tą osobą.

Jaką ocenę z zachowania może otrzymać uczeń?

Zachowanie ucznia może być wzorowe (jest to najwyższa ocena w skali), bardzo dobre, dobre, poprawne bądź też w niektórych przypadkach nieodpowiednie, a nawet naganne. Ocena z zachowania ucznia zależy od wielu czynników, miedzy innymi od jego zaangażowania w życie szkoły, dbałości o frekwencję i punktualność czy też od przestrzegania zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Co jeszcze dobrze jest wiedzieć o ocenach z zachowania?

Nauczyciel przy wystawianiu oceny z zachowania bierze pod uwagę także to czy dany uczeń jest chętny do pomocy innym, troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz czy dba o mienie, tradycję i honor szkoły. Warto zauważyć, że zachowanie dziecka w domu i szkole może być zupełnie inne, dlatego jeżeli rodzic ma wątpliwości co do oceny wychowawcy powinien z nim porozmawiać na ten temat. Choć ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie z innych przedmiotów to brana jest pod uwagę w przypadku stypendium za wyniki w nauce. Jeżeli chcemy wiedzieć więcej na tematy dotyczące edukacji to dobrym źródłem informacji może okazać się dla nas portal o nazwie a-wysocki.pl, na którym odnajdziemy ciekawe artykuły na tematy z tej dziedziny.

Co jeszcze dobrze jest wiedzieć o ocenach z zachowania?