Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” (SAM). W jego ramach realizowane są zadania: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Ich celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym.

SAM-Mieszkanie dla absolwenta

Celem programu jest zapewnienie beneficjentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania przez okres 36 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym od 3 sierpnia 2022r.

Program ten skierowany jest do osób, które:

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważne,

posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,

złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub podjętym zatrudnieniu

SAM-Dostępne mieszkanie

Celem programu jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych będącego podstawą samodzielnej realizacji planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku aż do poziomu zero przed budynkiem.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym od 3 sierpnia 2022r.

Program skierowany jest do osób, które:

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiające poruszanie się bez użycia wózka,

złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

w momencie składania wniosku skończyły 16 rok życia i nie ukończyły 65 roku życia

UWAGA:

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,

orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka

WAŻNE !!!

Dotyczy programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Informacje dotyczące w/w projektów można uzyskać pod nr telefonu 41 200 17 05 ( osoba do kontaktu : Marcin Szner) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w pokoju 122.

PCPR Kielce