W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kapituły, która dokonała analizy wniosków o przyznanie tytułów „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego” oraz podjęła decyzje dotyczące przyznania tych tytułów.

Posiedzenie Kapituły, której skład określa Regulamin zasad i trybu nadawania tytułów „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”. W spotkaniu wzięli udział: Jacek Kuzia - przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach i Kapituły, Tomasz Pleban - wicestarosta, Anna Kosmala - przewodnicząca Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu, Andrzej Michalski - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom, Krzysztof Soboń - przewodniczący Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa, Łukasz Woźniak - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Zenon Janus - przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie kapituły poprowadził przewodniczący Jacek Kuzia, który przestawił informacje na temat wniosków, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kielcach o nadanie tytułów.

Łącznie wpłynęło 6 wniosków dotyczących przyznania przez samorząd powiatu kieleckiego tytułów „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”.