W dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach (s.268, p. II) odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Kielcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 6. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu kieleckiego
  w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2022 r.”
 8. Informacja Starosty Kieleckiego dotycząca wszystkich kar nałożonych na powiat kielecki oraz jego jednostki organizacyjne od 01.01.2019 do obecnie.
 9. Informacja Zarządu Powiatu Kieleckiego dotycząca roszczeń firm drogowych z realizacji zadań
  na drogach powiatu kieleckiego w okresie od 01.01.2021 do obecnie.
 10. Informacja Starosty Kieleckiego o wszystkich sprawach sądowych już prawomocnie zakończonych
  i będących w trakcie rozpatrywania, w których stroną był lub jest po 01.01.2019 r. powiat kielecki
  i jego jednostki organizacyjne.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Miasta i Gminy Daleszyce,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Gminy Masłów,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Gminy Raków,
 • przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2023,
 • nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”,
 • nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego”,
 • przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2033”,
 • zawarcia umowy najmu pomiędzy PKP S.A. z siedzibą w warszawie a Powiatem Kieleckim - Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach na czas nieokreślony,
 • przekazania Gminie i Miastu Chęciny oraz Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
 • rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego.
 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.