Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu kieleckiego odbędzie się 19 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Kieleckiego w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. W debacie nad Raportem o stanie powiatu kieleckiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia mieszkańców Powiatu Kieleckiego do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o zabranie głosu w debacie nad Raportem, przyjmowane są w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kielcach - Biurze Obsługi Rady, pok. 304, w godzinach pracy Urzędu: od 7.15 do 15.15.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia minimum 300 osób.

Treść Raportu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.