Złożony pod koniec maja bieżącego roku wniosek o dofinansowanie dla projektu „Kielecki rower miejski”, przygotowany przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - Referat Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Kielce, we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

„Kielecki rower miejski” znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej w kategorii interwencji 090 „Ścieżki rowerowe i piesze”.

 

Swym zakresem projekt obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych
  2. Stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów z min. 200 rowerami, w tym min. 10% rowerów ze wspomaganiem elektrycznym
  3. Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych

 

W ramach projektu przewiduje się budowę i przebudowę ok. 4 km ścieżek rowerowych na terenie miasta Kielce, uruchomienie, wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni rowerów oraz budowę miejsc parkingowych i miejsc obsługi rowerzystów. W celu podnoszenia jakości infrastruktury rowerowej oraz bieżącego badania ruchu rowerowego wykonane zostaną również 3 liczniki rowerowe zliczające rowerzystów w sposób automatyczny i umożliwiające zdalny dostęp do wyników.

 

Całkowita wartość projektu równa się kosztom kwalifikowanym i wynosi prawie 21,48 mln zł, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 89,66% i jest to kwota w wysokości 18,26 mln. Dodatkowy 1,0 mln zł dofinansowania projekt otrzymał z Budżetu Państwa.

 

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2020 r., a zakończy w grudniu 2022 r.