Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

plakat

Zgłaszając kandydatów do nagrody można wyróżnić pojedyncze osoby lub grupy osób szczególnie zaangażowane w działania wolontaryjne w regionie świętokrzyskim.


Organizatorami konkursu "Laur Wolontariatu" jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach i Diecezjalne Centrum Wolontariatu, a od 2017 roku także Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Jest on organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontaryjny w województwie świętokrzyskim i diecezji kieleckiej. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy oraz członkowie organizacji pozarządowych działający wolontaryjnie.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronach internetowych organizatorów listownie, osobiście, pocztą elektroniczną do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu, bądź przez formularz internetowy na stronie laurwolontariatu.pl

 

Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa dnia 26 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 grudnia br. o godz.16:00 podczas uroczystej XVI Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu, w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Lubomira Różyckiego w Kielcach.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.