*

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.

 1. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021 ;

- prezentacja raportu,

- debata nad raportem.

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok ;

- zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok,

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok.

7.1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021 r. ;

- dyskusja.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok ;

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii

o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r.

 1. Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 roku ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego z I półrocze roku budżetowego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
 • w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach,
 • w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku,
 • w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”,
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego”,
 • zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli w 2022r.

 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.