Komisją Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu radni rozpoczęli cykl posiedzeń przed piątkową sesją Rady Powiatu w Kielcach.

Na posiedzeniu obecny był wicestarosta Tomasz Pleban oraz skarbnik powiatu Anna Moskwa, która przedstawiła radnym uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kieleckiego za 2021 rok oraz zapoznała radnych z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu za 2021 rok.

- Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu - mówiła skarbnik. - Zaplanowane na poziomie 247 mln 197 tys. zł dochody budżetu zrealizowano w kwocie 248 mln 604 tys. zł, co stanowi 100, 57 procent w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące, stanowiące zdecydowaną większość dochodów ogółem, zostały wykonane w wysokości 189 mln 579 tys. zł tj. 107, 82 procent planowanych wartości.

Radny Stefan Pacak miał pytania do skarbnik, o to czy kary naliczone przez wojewodę za nieterminowe wydawanie pozwoleń na budowę nie wpłynęły na opinie RIO.

- RIO kar nie bada, to po pierwsze, a po drugie, sprawa ta będzie analizowana w 2023 roku - wyjaśniła skarbnik.

Radni dopytywali, czy wojewoda może umorzyć nałożone na powiat kary. - Wnioski o umorzenie kar złożyliśmy do wojewody, czekamy na ich rozpatrzenie. Zwróciliśmy się także do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - wyjaśniła skarbnik. - 2021 rok był trudnym rokiem dla wydziału budownictwa. Pracownicy przebywali na kwarantannach, mieli także ograniczone możliwości wykonania pracy, ponieważ w domach, na pracy zdalnej nie mogli wykonywać swoich obowiązków, bo nie mieli dostępu do systemu i dokumentacji.

Tomasz Pleban dodał, że starosta zlecił kontrole w wydziale budownictwa. - Audytor przejrzał wszystkie dokumenty. W przygotowanym przez niego raporcie znalazły się wyjaśnienia na temat sytuacji w wydziale. Brano pod uwagę sprawy kadrowe. Zauważył, że był tam spory ruch kadrowy, wielu pracowników z wydziału budownictwa przejęły prywatne firmy. Była sytuacja mocno kryzysowa, nie było pracowników, kobiety z dziećmi przebywały na wolnym, korzystając z możliwości opieki nad dziećmi. Czasami całe referaty były zamykane i przechodziły na kwarantannie. Nie mogliśmy także przeprowadzić naboru ze względu na przepisy covidowe.

Wicestarosta zwrócił uwagę na inną sytuację w wydziale. - Projektanci czy wnioskodawcy składali wnioski z błędami, chcąc tylko nadać bieg sprawie. Problem taki mają także inne urzędy.

Radni przyjęli także raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021, a także zapoznali się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

Radny Andrzej Michalski dopytywał o zamykane w powiecie Lokalne Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.

- Kiedy rozpoczynaliśmy prace w Zarządzie, w PUP zatrudnionych było 208 pracowników. Okazało się, że jesteśmy najbogatszym powiatem w Polsce, bo zatrudniamy najwięcej pracowników w Polsce, a efektywność tego urzędu jest najniższa w Polsce. Analizując, jak działa ten urząd, dopatrzyliśmy się, że urzędnicy skupiają się tylko na dwóch rzeczach, na odnotowaniu osób i udzielaniu robót interwencyjnych. Likwidacja LPIK zmniejsza bezrobocie średnio o 30 procent. Dodatkowo mieliśmy najwięcej punktów w Polsce, bo 14, gdzie powiat poznański miał ich 3 - wyjaśnił wicestarosta.