W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Zadania planowane do dofinansowania

 1. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanej przez Powiat dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
 2. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Zarząd Powiatu w Kielcach, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. W przypadku otrzymania przez Powiat Kielecki dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.
 4. Dotacja przysługuje wyłącznie właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.
 5. Wyklucza się podwójne dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.
 6. Dotacją mogą być objęte tylko i wyłącznie obiekty zabytkowe zlokalizowane na ternie powiatu kieleckiego.

II. Zasady składania wniosków do dofinansowania:

 1. wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Kielcach;
 2. wnioski należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 3. Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 98% wartości inwestycji.
 4. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, w wysokości nie niższej niż różnica między poziomem wartości takiego zadania a poziomem dofinansowania z Programu albo w wysokości nie niższej niż różnica między wartością dotacji a wysokością dofinansowania z Programu;
 5. podmiot uprawniony (wnioskodawca), może złożyć maksymalnie jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 3 500 000,00 zł.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania, o złożeniu wniosku do innego podmiotu uprawnionego do aplikowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 - lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w terminie do dnia 26.01.2023 r. do godz. 1500. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kielcach lub data doręczenia przesyłki. W przypadku przedłużenia naboru przez Prezesa Radu Ministrów, termin może zostać wydłużony. Informacja w tej sprawie ukaże się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach.
 8. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 9. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 10. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

III. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokonuje Zarząd Powiatu w Kielcach na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Komisję weryfikacyjną, uwzględniając przy tym następujące kryteria wyboru:
 • Lokalizacji obiektu zabytkowego;
 • Zgodność treści wniosku z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • Możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę;
 • Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji;
 • Objęcie dofinansowaniem przez inny podmiot uprawiony do aplikowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Podwójne dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. W przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Kielcach nie udziela dotacji na zadania wskazane we wniosku.
 4. Warunki podpisania umowy o dotację
  1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Kieleckim.
  2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Kielecki promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Kieleckim.
 5. Termin i warunki realizacji zadania
 6. Podpisanie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wnioskodawcą.
 7. Zadanie musi być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Wyniki naboru zostaną przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

 • Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:
 • Michał Molenda, tel. 41 200 15 59,
 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 26.01.2023r. nie będą rozpatrywane.

Szczegóły programu znajdują się w poniżej lokalizacji:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow