Powiat Kielecki uruchamia program
W 2024 roku osób niepełnosprawne z Powiatu Kieleckiego otrzymają wsparcie w ramach programu ,,Aktywny Samorząd". Inicjatywa ta, finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oferuje kompleksowe wsparcie mające na celu poprawę jakości życia i aktywizację społeczną i zawodową tej grupy mieszkańców.
  1. Program ,,Aktywny Samorząd” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  2. Skierowany do osób z różnymi stopniami niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. W 2024 roku program obejmuje dwa moduły: likwidację barier utrudniających aktywizację oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  4. Moduł I koncentruje się na usunięciu barier transportowych, dostępu do społeczeństwa informacyjnego, poruszania się oraz wsparcia w utrzymaniu aktywności zawodowej.
  5. Moduł II oferuje dofinansowanie kosztów edukacji na różnych poziomach, włączając w to również przewodów doktorskich.
  6. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w różnych terminach w zależności od modułu.
  7. Wszystkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz szczegółów programu dostępne są na stronach internetowych PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Program ,,Aktywny Samorząd” to świetlista droga w kierunku samodzielności i integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dzięki finansowemu wsparciu i szerokiemu zakresowi działań, ułatwia on pokonywanie codziennych przeszkód, otwierając przed beneficjentami nowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Warto podkreślić, że wsparcie to jest dostępne dla osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, co pokazuje zrozumienie i elastyczność programu wobec indywidualnych potrzeb jego uczestników.

Dla wielu mieszkańców Powiatu Kieleckiego, program ten może stanowić kluczowy element zmiany w ich życiu. Poprzez eliminację barier transportowych, dostęp do nowoczesnych technologii czy wsparcie edukacyjne, program otwiera drzwi do nowych możliwości. Jest to szczególnie ważne w kontekście aktywizacji zawodowej, gdzie dostęp do odpowiednich narzędzi i możliwości edukacyjnych często decyduje o sukcesie na rynku pracy.

Dodatkowo, inicjatywa ta podkreśla znaczenie dostępności i włączenia społecznego, dając wyraźny sygnał, że każdy członek społeczeństwa, niezależnie od swoich ograniczeń, ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Przyjmowanie wniosków w różnych terminach, w zależności od potrzeb i celów edukacyjnych, dodatkowo ułatwia dostosowanie programu do indywidualnych ścieżek rozwoju jego uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w programie ,,Aktywny Samorząd” mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to szansa na realną zmianę, która może przynieść wiele pozytywnych efektów w życiu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.


Na podstawie: Powiat Kielecki