Wspólne obrady radnych edukacji i rolnictwa w Powiecie Kieleckim przed sesją
W Powiecie Kieleckim odbyły się ważne obrady łączące radnych z różnych komisji, które przyniosły szereg istotnych decyzji i dyskusji mających wpływ na lokalną społeczność.
  1. Zenon Janus poprowadził posiedzenie, omawiając tematy najbliższej sesji.
  2. Roman Żak z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił sytuację dotyczącą upraw GMO oraz choroby ziemniaków.
  3. Radni debatowali o przyszłości szpitala na ulicy Prostej oraz wynikach finansowych szkół prowadzonych przez powiat.
  4. Omówiono również zagadnienia związane z Pałacem Dobieckich w Łopusznie oraz sytuacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Podczas wspólnego spotkania radnych komisji Edukacji oraz Rolnictwa, które odbyło się w obecności takich osób jak Mariusz Ściana, Anna Moskwa, Izabela Dziewięcka i Zenon Pedrycz, omówiono kluczowe dla regionu kwestie. W szczególności zwrócono uwagę na problematykę związaną z rolnictwem, w tym obecność bakteriozy pierścieniowej, która atakuje uprawy ziemniaków. Roman Żak podkreślił, że "dotychczas na terenie powiatu kieleckiego nie znaleziono upraw modyfikowanych genetycznie".

Radny Józef Szczepańczyk zasugerował zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego, co wywołało dyskusję i podziały między radnymi. W kontekście oświaty Izabela Dziewięcka, dyrektor Wydziału Edukacji, zwróciła uwagę na średnie wynagrodzenia nauczycieli, mówiąc, że "nauczyciele, którzy pracują w powiatowych placówkach oświatowych osiągnęli w ubiegłym roku średnią wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu".

W odniesieniu do infrastruktury i turystyki, omówiono również kwestie związane z Pałacem Dobieckich w Łopusznie, gdzie trwają rozważania co do przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości. Mariusz Ściana wyjaśnił, że "sąd wciąż rozpatruje skargę kasacyjną na decyzję przekazującą ten budynek powiatowi kieleckiemu".

W kontekście wsparcia dla lokalnej społeczności, skarbnik powiatu Anna Moskwa omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wsparcie dla jednostek OSP, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania lokalnych społeczności. Dyskusja ta podkreśliła ciągłe zaangażowanie zarządu powiatu w poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakończenie obrad, które przyniosły wiele istotnych decyzji i dyskusji, pokazało jak wielowymiarowe są wyzwania stojące przed lokalnym samorządem, jak również zaangażowanie poszczególnych radnych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.


Na podst. Powiat Kielecki