INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

31.10.2019 r.

Stężenia dobowe 
pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kielce, ul. Targowa – 101,4 µg/m3   Starachowice, ul. Złota - 106,2 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:

miasto Kielce i Starachowice

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: ok. 244 tys. osób

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w kolejnych dniach.

Data wystąpienia

godz. 9.00 dnia 01.11.2019 r.

Przewidywany
czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 01.11.2019 r. do godziny 24.00 dnia 01.11.2019 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 01.11.2019 r.,  dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana została na podstawie danych z systemu monitoringu jakości powietrza GIOŚ: portal „Jakość powietrza” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution .

Dzień 01.11.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 prognozowany na dzień 01.11.2019 r. obejmuje: powiat kielecki, powiat jędrzejowski, miasto Kielce.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10, zamieszkująca obszar, na którym w dniu 01.11.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 493 tys. osób.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji oddechowej.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane
środki ostrożności

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

01.11.2019 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Joanna Jędras
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings