23 września 2022 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach (s.268, p. II) odbędzie XLVIII sesja Rady Powiatu w Kielcach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
  5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
  6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego.
  7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.
  8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 r.
  9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r.
  10. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach:

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b)przeprowadzenie głosowania.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028,

2)zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,

3) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi,

4)rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego,

5)rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

12. Stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

14.Sprawy różne i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.