Odbyła się sesja Rady Powiatu w Kielcach, podczas której radni przyjęli stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach związane jest z działaniami rządu podjętymi w celu uzyskania od Niemiec zadośćuczynienia. Na początku września w Warszawie zaprezentowany został „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Obrazuje on skalę strat dla Polski i jest wynikiem prac parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i ekspertów różnych dyscyplin wiedzy.

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. W uchwale Sejm RP "wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką".

Stanowisko złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Czytamy w nim m.in., że rada popiera działania polskiego rządu zmierzające do wystąpienia do Niemiec w sprawie reparacji wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej. W stanowisku wskazano, że „wieś kielecka była szczególnie dotknięta bestialstwem niemieckim, którego przykładem były tzw. „pacyfikacje hubalowskie”. W wyniku tych działań 712 osób rozstrzelano, spalono 600 zagród, niszcząc doszczętnie wsie: Gałki, Hucisko, Szałas Stary i Skłoby.

W Stanowisku Rady Powiatu dotyczącej reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej wskazano również, że: „według różnych szacunków na Kielecczyźnie w latach 1939 - 1945 Niemcy i podporządkowane im oddziały innych narodowości, zamordowali 112997 osób, aresztowano czasowo 83328 osób, do obozów koncentracyjnych trafiło 70276 osób, a na przymusowe roboty wywieziono do III Rzeszy 215382 osoby. Masowych egzekucji (powyżej 10 osób) Niemcy przeprowadzili 221, mordując przy tym 4300 osób”.

- Nie było w 1939 roku kraju hitlerowskiego, faszystowskiego czy nazistowskiego. Nie było takiego kraju w 1945 roku. W 1939 roku napadli nas Niemcy, nie faszyści, nie naziści i nie hitlerowcy. I musimy o tym pamiętać. To stanowisko, by Polski Rząd domagał się reparacji wojennych od Niemiec jest zasadne - mówił starosta.

Kieleckie wsie, podobnie jak cały nasz kraj, mocno ucierpiały w skutek wojennych działań Niemców. - Dlatego jesteśmy przekonani o ich moralnym obowiązku naprawy wyrządzonych krzywd - mówi Mirosław Gębski starosta kielecki, nawiązując do stanowiska Rady Powiatu w Kielcach.

- Straty, jakie ponieśliśmy w wyniku niemieckiej napaści i okupacji są nieodwracalne. To nie tylko straty materialne, finansowe. To również ogromne straty w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, nauki i infrastruktury. Dokonane w latach 1939 - 1945 zniszczenia bez żadnej wątpliwości znacząco wpłynęły na rozwój całego naszego kraju, pochłaniając przy tym miliony ludzkich istnień. Nie ma w Polsce rodziny, której nie dotknęłaby II wojna światowa. Dlatego jesteśmy zdania, że za wszystkie te szkody należy nam się rekompensata - podkreślił Mirosław Gębski.

W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Roberta Kaszuby. W tym celu powołano komisję skrutacyjną, w której skład weszli przewodniczący Paweł Gratka, Anna Kosmala i Cezary Majcher.

Przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego odwołano z funkcji wiceprzewodniczącego. Głosowało 27 radnych, 14 było za, 12 osób było przeciw, jeden głos był nie ważny.

Przed glosowaniem, głos zabrał Robert Kaszuba głos zabrał w swojej sprawie. - Za odmienny głos chcecie mnie ukarać - mówił. W obronie wiceprzewodniczącego, imieniu klubu PSL głos zabrał Michał Godowski, który apelował do radnych, by podejmowali dobre decyzje przy glosowaniu.