W dniu 18 listopada 2022 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się spotkanie z właścicielami/ kierownikami stacji diagnostycznych działających na terenie powiatu kieleckiego. W spotkaniu udział wziął Pan Cezary Majcher członek Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Zasadniczym przedmiotem spotkania było omówienie obowiązujących od 1 listopada br. zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dz. U. z 2015 r., poz. 776 z późn.zm.).

Nowelizacja rozporządzenia nałożyła na diagnostów nowy obowiązek, a mianowicie podczas przeglądów muszą oni sprawdzić system eCall, którego działanie polega na automatycznym powiadamianiu służb ratunkowych w razie poważniejszej kolizji. Została zmieniona także klasyfikacja usterek.

Od 1 listopada 2022 r. podział przewiduje usterki drobne, usterki poważne oraz usterki niebezpieczne. Wykrycie nieprawidłowości będzie miało swoje dalsze następstwa, m.in. w przypadku wykrycia usterki poważnej, diagnosta będzie zobligowany do dokonania jej opisu w zaświadczeniu wystawionym po badaniu technicznym pojazdu. Natomiast w przypadku stwierdzenia usterki niebezpiecznej diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny. W obu przypadkach pojazd nie przejdzie badania.

Na spotkaniu omówiono także bieżące sprawy oraz dokonano podsumowania przeprowadzonych kontroli na stacjach kontroli pojazdów z terenu powiatu kieleckiego.