I Forum dla organizacji pozarządowych pn.: „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność III sektora w 2024 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Uczestników powitali wicestarosta kielecki Tomasz Pleban , członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Stefan Bąk.

Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, wójt Gminy Górno Przemysław Łysak, Sekretarz Gminy Zagnańsk Anna Pisarczyk, radny powiatowy i przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Tomasz Gruszczyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Zelejowa Piękna i Zdrowa Stanisław Król, przedstawiciel Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach iCaritas Diecezji Kieleckiej Jolanta Borowiec, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie Barbara Chuda, przedstawiciele Urzędów Gmin/ Miast Gmin, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu kieleckiego.

Obecna była także dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Kielcach Izabela Dziewięcka.

Owocnych obrad życzył wicestarosta kielecki Tomasz Pleban. - Powiat kielecki jest otwarty na takie, jak i inne spotkania, podczas których możemy gościć mieszkańców, przedstawicieli różnych instytucji z terenu powiatu. Takich spotkań odbywa się w kieleckim starostwie bardzo dużo. Deklarujemy chęć ich organizowania także w przyszłości. Starostwo Powiatowe w Kielcach jest forum do wymiany doświadczeń, miejscem które łączy różnego rodzaju działania. Zapraszamy do nas przedstawicieli innych urzędów, ekspertów by dzielili się cennymi informacjami z innymi - mówił wicestarosta.

Do uczestników forum zwrócił się także członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

- Serdecznie dziękuję Wam za to, co robicie w swoich środowiskach dla mieszkańców powiatu kieleckiego - mówił Członek Zarządu.

Zaproszeni na forum prelegenci przygotowali przydatne dla organizacji pozarządowych informacje.

O zasadach pozyskiwania dotacji w ramach organizowanych przez Powiat Kielecki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych mówiła Wioletta Krzyżanowska - Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zwróciła uwagę, że dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym, które zasięgiem obejmują co najmniej trzy gminy powiatu kieleckiego. Przypomniała też, że wymagany jest własny wkład finansowy w wysokości minimum 10% środków własnych w odniesieniu do całkowitych kosztów realizacji zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych, wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, a także wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - tłumaczyła.

Informacje na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe przedstawił Mariusz Brelski - Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Opowiadał też o dobrych praktykach realizacji projektów.

Natomiast o dotacjach oraz wsparciu organizacji pozarządowych przez sektor ekonomii społecznej opowiadał Dariusz Kurcman - Kluczowy Doradca Ogólny Kierownik Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mówił, między innymi o tym, że wsparcie dotacyjne jest przewidziane dla: podmiotów ekonomii społecznej, które mają status Przedsiębiorstwa Społecznego nadany decyzją wojewody; podmiotów ekonomii społecznej, które deklarują uzyskanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego w przypadku przyznania dofinansowania; osób lub podmiotów, które chcą utworzyć nowe Przedsiębiorstwo Społeczne.