Konsultacje społeczne ws. Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji do 27 maja

Mieszkańcy mają jeszcze tylko tydzień na zgłaszanie swoich opinii i propozycji dotyczących powołania Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne zakończą się 27 maja. To ważny moment, który pozwoli mieszkańcom włączyć się w kształtowanie przyszłości swojego miasta.

  1. Konsultacje społeczne trwają do 27 maja.
  2. Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.
  3. Uwagi można zgłaszać ustnie, telefonicznie, elektronicznie lub papierowo.
  4. W ramach konsultacji przeprowadzane jest również badanie ankietowe.

Kielecki Komitet Rewitalizacji będzie forum współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, takimi jak mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kultury i inne instytucje. Celem komitetu jest wspieranie organów gminy w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie działań rewitalizacyjnych na terenie miasta.

Ważnym elementem konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag ustnych do protokołu osobiście lub telefonicznie w Biurze Planowania Przestrzennego, które znajduje się przy ul. Koziej 3, pokój nr 208. Konsultacje są prowadzone w godzinach od 7:30 do 15:00. Wszyscy zainteresowani mogą również przesyłać swoje opinie elektronicznie lub w formie papierowej.

Komitet Rewitalizacji będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta, co oznacza, że jego członkowie będą mieli realny wpływ na decyzje dotyczące rewitalizacji miasta. Komitet będzie powoływany na okres jednej kadencji, która odpowiada perspektywie obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030. Pierwsze posiedzenie komitetu zainicjuje jego działalność.

Utworzenie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji poprzedzają konsultacje społeczne, które mają na celu ustalenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu. To kluczowy moment, aby mieszkańcy mogli wnieść swoje uwagi i propozycje, które zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie uchwały.

Oprócz możliwości zgłaszania uwag w formie ustnej i pisemnej, przeprowadzane jest również badanie ankietowe. Ankieta dotycząca projektu uchwały jest dostępna na stronie Idea Kielce. Udział w badaniu daje możliwość wyrażenia swojego zdania na temat zasad wyznaczania składu oraz działania komitetu.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w konsultacjach społecznych, ma jeszcze kilka dni, aby zgłosić swoje opinie i propozycje. To wyjątkowa okazja, aby wpłynąć na kształtowanie przyszłości miasta i mieć realny wpływ na jego rozwój.


Źródło: UM Kielce