Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w dniach 17.01.- 21.01.2022 r. będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.


PUP w ramach projektów pn.:


1. "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ) planuje utworzyć 60 stanowisk stażowych.

Uczestnikiem projektu RPO, korzystającym ze wsparcia może być osoba, spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia);
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • w Kielcach,
 • posiada przygotowany przez doradcę klienta Indywidualny Plan Działania,
 • znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli należy do jednej z poniższych grup:
 • osoba po 50 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 rok życia),
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotne,
 • osoba o niskich kwalifikacjach.
 1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) planuje utworzyć 60 stanowisk stażowych.

Uczestnikiem projektu POWER może być osoba od 18 do 29 roku życia zarejestrowana w PUP w Kielcach i posiadająca przygotowany Indywidualny Plan Działania. Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014 - 2020, osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku do 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wśród grupy osób do 29 roku życia priorytetowe osoby to:

 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne:
 • w przypadku osób do 25 roku życia osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • w przypadku osób w wieku 25 lat lub powyżej, osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

Ponadto urząd otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.