E-recepta – podstawa prawna

E-recepta, czyli recepta elektroniczna jest to cyfrowa wersja dotychczasowej recepty w wersji papierowej. Dowiedz się, kto może wystawić e-receptę, a także ile leków może być wystawionych na jednej e-recepcie.

E-recepta w świetle prawa

Czy e-recepta jest legalna? Jak najbardziej tak! Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, które potwierdzają tą tezę. 

Od 8 stycznia 2020 r. recepty wystawiane są tylko w postaci elektronicznej, z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami, które dotyczą recept: pro auctore, pro familiae, transgranicznych, dla osoby o nieznanej tożsamości (NN), które z racji swojej specyfiki wciąż wystawiane są w wersji papierowej. 

Recepty papierowe wystawiają także lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki lub położne, które są obywatelami jednego z krajów UE i czasowo wykonują swój zawód w Polsce. 

Dodatkowo receptę w wersji papierowej można wystawić w szczególnej sytuacji braku dostępu do systemu informatycznego, który umożliwia gromadzenie oraz przesyłanie e-recept.

Osoby uprawnione do wystawiania e-recept

Do wystawienia recepty uprawnione są osoby, które zostały do tego uprawnione w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz 357, z późn. zm.). Są to te same osoby, które mogą wystawiać recepty papierowe, czyli farmaceuci, lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne oraz felczerzy i starsi felczerzy. W punktach internetowych, które mogą wystawić recepty, pracują najczęściej lekarze, którzy mogą przeanalizować, czy wystawienie danej recepty nie jest sprzeczne z danymi, które pacjent podał w wywiadzie online.

Informacje o wystawionej e-recepcie

Dokumentem, który wystawia osoba uprawniona jest dokument elektroniczny, który nie jest drukowany, ale udostępniany poprzez system informatyczny pacjentowi oraz aptece, do której uda się dany pacjent w celu zrealizowania wystawionej e-recepty. 

Pacjent, na zakończenie wizyty, może otrzymać informację o wystawionej e-recepcie w postaci wydruku lub po prostu otrzymać kod recepty. Informacja przedstawiona na wydruku zawiera dane, jakie dotąd można było zobaczyć na recepcie papierowej, m. in. dotyczące przepisanych leków (nazwa, ilość, dawkowanie, skład leku recepturowego, sposób dawkowania), datę wystawienia, datę realizacji, dane lekarza wystawiającego receptę. Co ważne, zawiera również specjalny kod, który w aptece umożliwi zidentyfikowanie e-recepty w systemie i wydanie leku.

Ilość leków wypisywanych na e- recepcie

Na jednej e-recepcie może być przepisany jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, w ilości jednego lub więcej opakowań. 

E-recepta jest więc odpowiednikiem jednej pozycji na recepcie papierowej, natomiast odpowiednikiem całej dotychczasowej recepty papierowej jest tzw. recepta zbiorcza /pakiet recept, z maksymalnie 5 e-receptami. 

Każda z e-recept w takiej recepcie zbiorczej może być wykupiona niezależnie – w innej aptece lub w innym terminie niż pozostałe, z zachowaniem terminu ważności e-recepty. Oszczędza to pacjentowi konieczność troszczenia się o odpisy recept, które mogły być wcześniej zrealizowane wyłącznie w jednej, wcześniej wybranej przez niego aptece.