Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zebrała się przed czwartkową sesją pod przewodnictwem Łukasza Woźniaka.

Uczestniczyli w niej: członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, skarbnik powiatu Anna Moskwa, a także dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach Izabela Dziewięcka.

Skarbnik Anna Moskwa przedstawiła zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

- Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to zmniejszamy o kwotę 350 tysięcy środki z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach. Wprowadzamy te środki w roku 2024 i zwiększamy je do kwoty 997 tysięcy 244 zł. Aktualizujemy uzyskane dochody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego - 357 zł, jak również dochody z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do demontażu - 2 tysiące 20 zł. Jeśli chodzi o wydatkową stronę to dochody wprowadzamy również po stronie wydatków na realizację zadań statutowych. Zabezpieczamy również dwa zadania inwestycje. To dotacja dla gminy Masłów na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mąchocicach Kapitulnych w kwocie 20 tysięcy złotych, jak również dotacja dla gminy Daleszyce na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Cisowie, w kwocie 20 tysięcy złotych. Ponadto PCPR wnioskował o przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami jak również Wydział Edukacji o przesunięcia na różnych paragrafach w ramach posiadanego już planu finansowego - opowiadała skarbnik.

Radny Józef Szczepańczyk dopytywał między innymi o to, czy zmiany dotyczące zadań drogowych odbyły się z udziałem zainteresowanych gmin.

- Na pewno nie inaczej. Ten temat nadzoruje PZD. Zawsze te zmiany odbywają się w porozumieniu z jednostkami współrealizującymi i współfinansującymi zadanie, czyli gminami - wyjaśniała skarbnik.

Radny Szczepańczyk miał też pytania dotyczące uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2023, prace konserwatorskie. Interesowało go ile było wniosków, kto był w składzie komisji konkursowej, jakie były kryteria kwalifikowania zabytkach do dofinansowania . Odpowiadała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach Izabela Dziewięcka. Dyrektor przypomniała o terminie składania wniosków oraz kwocie przeznaczonej na dofinansowanie. - W budżecie powiatu mieliśmy na ten cel przeznaczone 30 tysięcy złotych. Podstawą do udzielania dotacji jest uchwała z 2021roku - mówiła. - Zarząd powiatu powołał komisję, która sprawdzała złożone wnioski pod względem formalno - prawnym. Przewodniczył jej wicestarosta Tomasz Pleban. W składzie komisji byłam też ja oraz Beata Piotrowska - Wróbel i Wioletta Krzyżanowska. Wnioski złożyły tylko 2 podmioty. Było one poprawne, złożone w terminie i te 2 podmioty otrzymały dotacje na zadania - informowała Izabela Dziewięcka.

Radna Irena Gmyr pytała z kolei, czy nauczyciele, którzy ulegną wypadkowi w czasie pracy mogą zwracać się do starostwa o jakąś rekompensatę. - Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale sprawdzę - odpowiadała dyrektor.

Podczas obrad komisji edukacji poruszono też temat przemocy w rodzinie i jej zapobiegania.

- W PCPR został powołany zespół interwencyjny. W 2022 roku stanowiło go 2 pracowników i psycholog, którzy udzielili 752 porady dla rodzin przeżywających kryzysy. W związku z obserwowanym zapotrzebowaniem na pomoc interwencji kryzysowej zaplanowane zostało poszerzenie składu zespołu o co najmniej 2 osoby - pracownik socjalny, pedagog, psycholog . W styczniu 2023 uzupełniono skład zespołu o pracownika socjalnego oraz planowane jest poszerzenie składu o kolejną osobę. W 2022 roku zadania związane z interwencją kryzysową dla powiatu kieleckiego organizował także Caritas poprzez Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Według przedłożonego sprawozdania pomocy udzielono 718 mieszkańcom powiatu kieleckiego - opowiadał członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, który dodał, że dochodzi też do przykrych incydentów targnięcia się na własne życie przez dzieci i młodzież. - Mamy informacje, że po takiej nieudanej próbie dziecko jest pod ścisłą opieką psychologa - mówił. - Na tego typu zadania otrzymaliśmy ponad pół miliona złotych z rządu. Jeszcze w maju odbędzie się spotkanie na prośbę pracowników urzędów gmin, dotyczące udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych, tak by nie dochodziło do takich tragedii jak śmierć dziecka - mówił Stefan Bąk.

O konkursie wiedzy o samorządzie i powiecie z okazji 25 - lecia samorządu powiatowego opowiadała podczas obrad komisji dyrektor Izabela Dziewięcka, odpowiadając na pytania radnego Józefa Szczepańczyka.

- Jest opracowany regulamin konkursu, mieliśmy już spotkanie z dyrektorami szkół, zostały też przekazane pytania do pierwszego etapu konkursu na temat znajomości powiatu. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. I etap już się odbył. Prace oceni komisja konkursowa. Przed nami drugi etap konkursu. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas gali 22 czerwca - mówiła Izabela Dziewięcka.

Radny Szczepańczyk dopytywał też między innymi o inwestycje w Łopusznie - budowę internatu i kompleksu sportowego przy szkole powiatowej. - Obecnie nie ma żadnego projektu, który pomógłby w dofinansowaniu tych inwestycji w związku z tym zadanie zostało pomniejszone o niektóre elementy. W następnej perspektywie kiedy pojawią się pieniądze będziemy starać się w całości je zrealizować - wyjaśniał Stefan Bąk.