Dziś o godzinie 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach rozpocznie się 31. sesja Rady Powiatu w Kielcach.

Przed nami sesja absolutoryjna, której najważniejszym punktem będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020 rok. Podczas posiedzenia zostanie przedstawiony raport o stanie Powiatu za ubiegły rok.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 r.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 1. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2020 ;

- prezentacja raportu,

- debata nad raportem.

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020 rok ;

- zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego Powiatu Kieleckiego za 2020 rok,

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2020 rok.

7.1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.2020r.

do 31.12.2020 r. ;

- dyskusja.

7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania

z wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok ;

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania budżetu

Powiatu Kieleckiego na 2020 rok,

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii

o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2020 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Kielecki,
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
 • przyjęcia Raport za lata 2019-2020 z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”,
 • zatwierdzenia zmian w regulaminach rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej Powiatu Kieleckiego,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2020 r.,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2020 r.,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2020 r.,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego,
 • przejęcia do ponownego prowadzenia przez Powiat Kielecki Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład,
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.