Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrzył ponad 5,5 tysiąca wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do i powyżej 16 roku życia w 2021 roku.

Ogółem do Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęły 5 553 wnioski o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Przyznano łącznie 5 470 orzeczeń, w tym 599 dla dzieci i 4 871 dla dorosłych.

Dla porównania w 2020 roku łącznie wydano 5 236 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niesprawności, z tego 4 654 powyżej i 582 poniżej 16 roku życia. Natomiast w roku poprzedzającym wybuch pandemii koronawirusa (2019 r.) łącznie złożono 6 378 wniosków, z czego wydano 6 293 orzeczeń.

- Pomimo trwającej pandemii widoczne jest zainteresowanie orzecznictwem. W 2021 roku wydaliśmy podobną liczbę orzeczeń, co w 2020 roku - mówi Wiesława Knez, przewodnicząca Zespołu.

W ubiegłym roku najwięcej orzeczeń przyznano o stopniu umiarkowanym - 2 916, a najmniej o stopniu lekkim - 487.

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia były upośledzenia narządu ruchu, choroby układu krążenia i oddechowego. W przypadku dzieci - zaburzenia rozwojowe.

Najwięcej orzeczeń było wydawanych osobom w przedziale wiekowym 60 lat i więcej (2 086), a najmniej w przedziale wiekowym 16-25 lat.

Mieszkańcy powiatu kieleckiego najczęściej składali wnioski w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (1 712), otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego (995), konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (748), korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych (608) oraz otrzymania karty parkingowej (517).

Orzeczenia były wydawane na podstawie złożonej przez osobę dokumentacji zaocznie. W przypadku, który wymagał wstawiennictwa osobistego informowany był wnioskodawca.

Od stycznia do grudnia 2021 Zespół wydał także 812 legitymacji i 691 kart parkingowych osoby niepełnosprawnej.

Przypominamy, że w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 wydłużony został okres ważności wydanych orzeczeń (zgodnie z art.15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Oznacza to, że mieszkaniec powiatu, któremu skończył się okres ważności dokumentu nie musi od razu składać wniosek o wydanie nowego. Według obowiązujących przepisów orzeczenie jest ważne jeszcze 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. To samo dotyczy kart parkingowych.