Komisje: Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom oraz Dróg, Komunikacji i Budownictwa obradowały przed sesją Rady Powiatu w Kielcach.

Jako pierwsza obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Obecny był na niej członek Zarządu Stefan Bąk. Na posiedzenie była zaproszona dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzata Kiebzak. - Pani dyrektor wyssała pismo, że nie może przybyć na posiedzenie komisji - wyjaśniła nieobecność przewodnicząca komisji Irena Gmyr.

O zmianach w budżecie opowiadała kierownik Referatu Planowania Budżetu Powiatu Iwona Chrabąszcz, która przedstawiła radnym projekty uchwał związanych z finansami powiatu.

Radni rozmawiali o sytuacji finansowej szpitala powiatowego w Chmielniku oraz o tym, na jakim etapie jest zakup tomografu i zasadność jego pozyskania do tej jednostki. - Jesteśmy jedynym szpitalem w województwie świętokrzyskim, który nie ma tomografu komputerowego - wyjaśnił Stefan Bąk.

Radny Robert Kaszuba dopytywał także o aktualne zadłużenia jednostek leczniczych powiatu.

- Zadłużenie szpitala w Chmielniku na koniec roku 2 mln 918 tys. zł, szpital przy Prostej 3 mln 226 tys. zł zaś PCUM 400 tys. zł. - wyjaśniła dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek.

Na Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu obecny był starosta kielecki Mirosław Gębski oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Magdalena Karwat - Kasińska, która opowiedziała o aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Komisja skupiła się na sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Dyrektor Magdalena Karwat - Kasińska: - W ubiegłym roku mieliśmy cały wachlarz możliwości dla bezrobotnych. Bony na zasiedlenie, opieka nad dzieckiem, prace użyteczno - społeczne, dofinansowanie do studiów, programy specjalne - wyliczała dyrektorka. - W tym roku mamy z funduszu pracy 7 mln zł. Już zamknęliśmy nabór wniosków na zorganizowanie prac interwencyjnych i zamknęliśmy przyjmowanie wniosków na środki na refundacje kosztów wyposażenia lun doposażenia stanowiska pracy. Zainteresowanie było ogromne.

Sporo pytań do dyrektor PUP miała radna Anna Kosmala i radny Krzysztof Soboń.

Na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska obecny był członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana. Radni skupiali się na uchwałach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

Obradowała także Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innymi Zagrożeniom. Przewodniczył jej Andrzej Michalski. W obradach uczestniczył starosta kielecki Mirosław Gębski, a także skarbnik powiatu Anna Moskwa.

Radni zapoznali się bliżej z projektami uchwał. Przewodniczący komisji poprosił skarbnik powiatu o przedstawienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023- 2028 oraz uchwały dotyczącej zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. Na wstępie skarbnik powiatu Anna Moskwa poinformowała o autopoprawce. - Na wniosek dyrektora szpitala zmieniliśmy zadanie pod nazwą - Rozbudowa, modernizacja szpital powiatowego w Chmielniku. To w związku z otrzymaną przez wydział zdrowia zgodą z ministerstwa na zakup tomografu komputerowego dla szpitala oraz rozbudowę o niezbędną infrastrukturę. W tym roku przewidzieliśmy na realizację tego zadania 900 tysięcy złotych, w przyszłym roku będzie to ponad 1 milion 400 tysięcy złotych - poinformowała skarbnik, która przedstawiła też zmiany w tegorocznym budżecie.

- Zwiększamy dochody o kwotę 8 milionów 892 tysiące, w tym dochody bieżące 1 milion 723, dochody majątkowe: 7 milionów 168 tysięcy złotych. Zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 34 miliony 687 tysięcy; 3 miliony 665 to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe wynoszą 31 miliony 22 tysiące złotych. Powoduje nam to wzrost deficytu o kwotę: 25 milionów 794 tysiące złotych. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami, jak również nadwyżką z lat ubiegłych - są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, czy środki unijne -wyliczała skarbnik.

Obradowała także Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu. Obrady poprowadził zastępca przewodniczącego komisji- Andrzej Borowski. Radni omówili projekty, które będą podejmowane na sesji. W obradach uczestniczył wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, skarbnik powiatu- Anna Moskwa, dyrektor wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Dziewięcka oraz prezes Akademickiej Fundacji Staropolska, która prowadzi Akademicki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu - Marta Mosiołek.

Najwięcej pytań zadawał radny Józef Szczepańczyk. Dotyczyły one sprawozdania starosty kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok. Radnego interesował temat wyjazdów strażaków z powiatu do fałszywych alarmów. Radny Szczepańczyk zwrócił uwagę, że było ich w ubiegłym roku w sumie 100, a wyjątkowo dużo w gminie Masłów - 14. W związku z tym dopytywał wicestarostę o to, czy fałszywe alarmy są zgłaszane na policję, a także jakie działania podejmują funkcjonariusze w tym zakresie i jaka jest ich skuteczność. Wicestarosta Tomasz Pleban zapewnił, że zbierze informacje na ten temat i przekaże je radnemu.

Kolejne pytania, które zadawał radny Józef Szczepańczyk dotyczyły, między innymi odsetek od zwróconej ubiegłorocznej dotacji. Radny dopytywał, ile jest kar do tej pory nałożonych na starostwo za nieterminowe wydanie pozwoleń na budowę i jakie są to koszty.

Odpowiedzi udzielała skarbnik powiatu Anna Moskwa - Jeżeli chodzi o odsetki od zwróconej dotacji to wiem, że PZD wystosował pismo do ministerstwa o ich umorzenie i zwrot. Dlaczego do ministerstwa? Bo te środki były przez wojewodę zwracane do ministra infrastruktury. Natomiast co do nałożonych kar to pamiętam, że ostatnio toczyło się 16, czy też 17 postępowań. Nie mam żadnych nowych informacji o nałożeniu kar. Część kar mamy już umorzonych, część jest w toku, procedura trwa - tłumaczyła skarbnik.

Radny Józef Szczepańczyk interesował się także dodatkowymi środkami rządowymi, które rzekomo nie zostały wykorzystane przez szpitale powiatowe. Skarbnik tłumaczyła radnemu, że są to pieniądze z Polskiego Ładu, a zadania są wieloletnie i realizowane, dlatego słowo „niewykorzystane” zostało w tym temacie niewłaściwie sformułowane. Ponadto skarbnik zaznaczyła, że wydział zdrowia wystąpił z wnioskiem do ministerstwa o zmianę realizacji zadania - Rozbudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Chmielniku. To zadanie zostało zmienione na - Zakup tomografu komputerowego dla placówki wraz z rozbudową o niezbędną infrastrukturę. Zgoda na to została wydana przez ministerstwo - mówiła skarbnik. - W tym roku na realizację tego zadania zostało zabezpieczone 900 tysięcy złotych, a w przyszłym roku ponad 1 milion 400 tysięcy - informowała Anna Moskwa.

Do tematu zakupu tomografu dla szpitala w Chmielniku oraz rozbudowy lecznicy odniósł się także wicestarosta Tomasz Pleban. - Zakup tomografu jest niezbędny. Jest on potrzebny choćby po to, by wprowadzić w szpitalu także zabiegi nieplanowe. Wicestarosta zwrócił również uwagę na potrzebę natychmiastowego powiększenia powierzchni lecznicy, bo jest zbyt ciasno. - Pojawił się pomysł na wynajęcie czy nawet zakup specjalnego kontenera i przeniesienia tam, na przykład części administracyjnej szpitala. To mogłoby tymczasowo zwiększyć powierzchnię szpitala - mówił wicestarosta.

Radny Szczepańczyk dopytywał również wicestarostę o dokumentację, którą przygotowują niektóre gminy w związku z budową dróg powiatowych, czy chodników, a za którą płacą.

- Jeżeli chodzi o rozliczenie wszelkiego rodzaju zadań, to zawsze była stosowana w powiecie kieleckim zasada ”złotówka do złotówki” - tłumaczył wicestarosta.

W trakcie spotkania radny Zenon Janus przekazał informację od radnych z Łopuszna, którzy poinformowali go, że dwie klasy uczniów uczą się na sali gimnastycznej, która jest przedzielona parawanem. Radny Janus pytał dlaczego, wiedząc że jest tak duży nabór nie pomyślano wcześniej o stworzeniu godnych warunków do nauki dla uczniów. Dopytywał też o możliwość przeniesienia zajęć uczniów do budynku pałacu, który stoi obok.

Wicestarosta Tomasz Pleban zapewnił, że sprawdzi tę sytuację i jednocześnie zaznaczył, że na skutek wcześniejszych reform mamy w tym roku półtora rocznika, a z nadwyżką uczniów boryka się nie tylko powiat kielecki, ale także kieleckie szkoły średnie, które muszą prowadzić zajęcia dłużej. - Moglibyśmy zmniejszyć nabór, ale zdecydowaliśmy, że przyjmiemy wszystkich chętnych. Szkoła w Łopusznie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. To nowy budynek, dobre warunki, problem w tym, że liczba miejsc w szkole nie jest adekwatna do aktualnych potrzeb, jeżeli chodzi o nabór uczniów. W związku z tym pojawił się pomysł, by przeznaczyć jedną z większych sal budowanego internatu, na ewentualne zajęcia dla uczniów - mówił wicestarosta, który stwierdził też, że rozważy możliwość korzystania uczniów z pomieszczeń pałacu w Łopusznie, który ma zostać poddany renowacji. Jednak jak zaznaczył - najwcześniej w przyszłym roku.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - Elżbieta Dziewięcka zadeklarowała, że sprawdzi czy z formalnego punktu widzenia będzie możliwe prowadzenie lekcji w pałacu. Chodzi o wymogi służb (straży pożarnej) i pozwolenia z tym związane.

Na koniec obrad komisji głos zabrała Marta Mosiołek prezes Akademickiej Fundacji Staropolska, która prowadzi Akademicki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu. Poinformowała o działalności ośrodka, którym na mocy porozumienia w 2021 roku ze starostwem powiatowym, Fundacja zarządza. Prezes opowiedziała o pracy z trudną młodzieżą i najbliższych planach ośrodka.

Jako ostatnia odbyła się Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (1) Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (1)
4

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (2)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (3)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (4)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (1) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (1)
6

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (2)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (3)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (1)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (2)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (3)
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (1) Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (1)
3

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (2)
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (3)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (1) Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (1)
4

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (2)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (3)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (4)