Odbyły się posiedzenia trzech komisji: Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom jak i Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu.

W komisjach uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk i Mariusz Ściana oraz skarbnik powiatu Anna Moskwa.

Na wszystkich komisjach skarbnik przedstawiała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kieleckiego za 2021 rok. Skarbnik zapoznała radnych z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu za 2021 rok.

- Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu - mówiła skarbnik, która także przedstawiła sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok.

Skarbnik przestawiła także autopoprawkę, uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,

Radni przyjęli raport o stanie powiatu kieleckiego za rok 2021 i zapoznali się także z informacją o stanie mienia powiatu za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021 r. oraz informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r.

Sporą dyskusję wywołała uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach. - Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydował się nie udzielić absolutorium zarządowi - mówił radny Zenon Janus.

Andrzej Michalski przewodniczący komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom zaproponował by powiat zakupił rękawy wodne dla jednostek straży pożarnej.

- Ostatnio w rejonie pasma gór świętokrzyskich miały miejsce nawałnice, które spowodowały podtopienia mienia mieszkańców. Takie mobilne zapory wodne, tzw. rękawy, byłby idealnym rozwiązaniem do ochrony przeciwpowodziowej. 15 metrów bieżących zapory o średnicy 80 cm zastępuje 300 worków z piaskiem. Koszt jednego to 2, 6 tys. zł. czy zarząd powiatu nie byłby w stanie zakupić takich rękawów - pytał radny.

- Ochrona przeciwpożarowa to domena wójtów i burmistrzów. Ale nie możemy być obojętni wobec takich problemów. Należałoby najpierw zrobić rozeznanie, która gmina potrzebuje takich rękawów, ponieważ różne są specyfiki gmin, jedne są wolne od podtopień - mówił Mariusz Ściana.

Radna Irena Gmyr zaproponowała, by powiat raczej zajął się drożnością i pogłębianiem rowów, które mogłyby przyjąć wodę z opadów.

Sporo pytań padało od radnych na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu. Powróciły tematy związane z karami nałożonymi na kieleckie starostwo z tytułu decyzji wydanych po terminie.

Radny Józef Szczepańczyk pytał o to, jaka jest obecnie wysokość kar nałożonych przez wojewodę i skąd starostwo weźmie na to pieniądze. - Czy to prawda, że starostwo zwróciło 3 mln zł za niezrealizowane przejścia dla pieszych oraz skąd tak niskie wykonanie w budżecie w dziale drogi i inwestycje.

- Od każdej decyzji wystawionej przez wojewodę składamy odwołanie. Dwa wniosku już zostały umorzone. Kary będą płacone z wolnych środków w budżecie - dodał Stefan Bąk. - Co do przejść, zrobiliśmy przetargi okazało się, że założona kwota była zbyt niska, a wykonanie przejść było bardzo drogie - powiedział Stefan Bąk.

Obrady komisji rolnictwa (1) Obrady komisji rolnictwa (1)
5

Obrady komisji rolnictwa

Obrady komisji rolnictwa (2)
Obrady komisji rolnictwa (3)
Obrady komisji rolnictwa (4)
Obrady komisji rolnictwa (5)
Obrady komisji edukacji (1) Obrady komisji edukacji (1)
6

Obrady komisji edukacji

Obrady komisji edukacji (2)
Obrady komisji edukacji (3)
Obrady komisji edukacji (4)
Obrady komisji edukacji (5)
Obrady komisji edukacji (6)