Powiat kielecki - Liderem Ekonomii Społecznej w kategorii „Samorząd Prospołeczny powyżej 20 tys. mieszkańców.” - Jesteśmy społecznie odpowiedzialnym samorządem. Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę dla instytucji, który wspiera sektor ekonomii społecznej - mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Podczas uroczystej gali konkursu „Lider Ekonomii Społecznej 2022” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego samorząd powiatu kieleckiego został doceniony w kategorii Samorząd Prospołeczny powyżej 20 tys. mieszkańców. To nagroda za podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ekonomii społecznej w regonie.

Statuetkę oraz nagrodę odebrał wicestarosta Tomasz Pleban oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk. Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.

- Powiat corocznie przyjmuje Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na terenie powiatu kieleckiego działają 554 stowarzyszenia, 34 fundacje oraz 91 uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej. Od kilku lat działa Powiatowa Rada Pożytku Publicznego, która jest organem opiniotwórczym i doradczym wspierającym organizacje pozarządowe - powiedział wicestarosta.

Powiat Kielecki oraz jednostki organizacyjne podejmują współpracę w zakresie realizowanych przez siebie zadań z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. - Od wielu lat współfinansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, Belnie i Osinach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Łącznie dofinansujemy działalność pięciu WTZ, również WTZ w Zgórsku i Sędku. W zajęciach uczestniczy 200 osób niepełnosprawnych. Warsztaty realizują zadania związane z aktywizacją społeczno-zawodową - dodaje Stefan Bąk.

Powiat prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Na realizację zadania publicznego zostało udzielone dofinansowanie w wysokości ponad 256 tys. zł. Starostwo Powiatowe przekazało pieniądze w formie dotacji podmiotom realizującym cele społeczne w 2022 roku.

- Wsparliśmy kwotą 75 tys. zł ośrodek interwencji kryzysowej, prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. 40 tys. zł trafiło do domu dla samotnych matek w Wiernej Rzece prowadzone przez Towarzystwo im. Świętego Brata Alberta w Kielcach - mówi Stefan Bąk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od wielu lat współpracuje także z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach w obszarze pozyskiwania i rekrutacji wolontariuszy do działań PCPR- u, w szczególności: wsparcia działań pieczy zastępczej, organizacji warsztatów tematycznych, prowadzenia korepetycji dla podopiecznych PCPR w Kielcach.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracuje z Fundacją „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku prowadzącą Centrum Integracji Społecznej.

- Urząd pracy w latach 2021/2022 zawarł wiele umów na zorganizowanie prac interwencyjnych w sferze pożytku publicznego. Dodatkowo realizuje w partnerstwie wiele projektów konkursowych, skierowanych do osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie biorą udział osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności potrzebują aktywizacji społecznej. Liczymy, że rezultatem działań będzie zwiększenie szans na integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy - mówi wicestarosta.

Powiat realizował cykl spotkań pn.: „Myślę pozytywnie, działam skutecznie"- czynniki sprzyjające poprawie i utrzymaniu kondycji zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu kieleckiego. Odbiorcami były organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy. Dodatkowo w 2022 roku realizowany był program pn.: „Powiat Kielecki przyjazny w ograniczaniu skutków niepełnosprawności". W okresie od lutego do 30 czerwca br. w programie wzięło udział łącznie 127 osoby niepełnosprawne z terenu 9 gmin powiatu kieleckiego (65 osób niepełnosprawnych) oraz Kielc (62 osoby niepełnosprawne). W budżecie powiatu na realizację tego programu zabezpieczono blisko 191 tys. zł, a w budżecie miasta Kielce 50 tys. zł.

Powiat zwrócił uwagę na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd powiatu udzielił wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdolności operacyjnej OSP. - W 2022 r. z naszego budżetu udzieliliśmy pomocy finansowej dla 7 gmin z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy, którego zakup ma wpływ na podniesienie gotowości operacyjnej OSP - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski. - Sześciu gminom z powiatu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości po 20 tys. zł przeznaczeniem na zakup nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP.