Wydłużamy termin składania prac plastycznych na konkurs ekologiczny pn.„Ptak cudak z recyklingu” do 3 lutego 2023 roku.

 1. Konkurs plastyczny pn. „Ptak cudak z recyklingu”.

 1. Cel projektu:
 • Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
 • Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska.
 • Zwrócenie uwagi na możliwość zagospodarowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia - recykling.
 • Propagowanie idei segregacji odpadów.
 • Pobudzanie inwencji twórczej dzieci poprzez wykonanie ciekawych prac z różnych odpadów.

 1. Adresaci projektu:

Przedszkola - dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczniowie klas 0 oraz klas I - III ze szkół podstawowych z terenu powiatu kieleckiego.

 1. Formy pracy: grupowa

Zainteresowane przedszkola i szkoły podstawowe uczestniczą w konkursie, po uprzednim zgłoszeniu przez opiekuna, nauczyciela, dyrekcję placówki, na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XIX edycja).

Wykonanie ptaka cudaka - pracy przestrzennej z surowców wtórnych przyniesionych przez dzieci takich jak np.: gazety, butelki PET, kapsle, nakrętki, szklane słoiki i butelki, worki i torby foliowe, aluminiowe puszki, opakowania kartonowe, skrawki materiałów, powinno być poprzedzone pogadankami i lekcjami w ramach nauczania zintegrowanego lub wycieczką po okolicy, w trakcie której zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystania (recykling).

Celem konkursu jest uświadomienie najmłodszym mieszkańcom powiatu kieleckiego, że codzienna segregacja odpadów ma sens, że te działania są ważne i dlatego powinny:

 • poznać różne rodzaje opakowań, dowiedzieć się po jakim czasie ulegają rozkładowi, a następnie zastanowić się, co można zrobić, by odpadów było mniej,
 • porozmawiać na temat korzystania z różnych przedmiotów codziennego użytku porównując np. łyżkę metalową z plastikową, torbę z materiału z torbą foliową, butelkę szklaną z plastikową i wskazać korzyści dla środowiska jakie płyną z zastąpienia jednorazówek, opakowaniami wielokrotnego użytku,
 • poznać różne kolory pojemników na odpady i wiedzieć jakie odpady do nich wkładać,
 • zapoznać się z pojęciem recykling (ze starego na nowe).

W ramach konkursu można zorganizować wycieczkę po okolicy, podczas której dzieci będą zwracać uwagę, czy są kosze na odpady, czy znajdują się specjalistyczne pojemniki do segregacji odpadów, czy wkładane są do nich właściwe odpady i czy nie leżą porzucone odpady (dzikie wysypiska).

Po omówieniu tematyki konkursu, przedszkolaki i uczniowie przystąpią do wykonania pracy przestrzennej - ptaka cudaka. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace grupowe. Technika plastyczna i artystyczna pracy jest dowolna, jednak przy wykorzystaniu wyłącznie surowców wtórnych. Poszczególne elementy pracy muszą być ze sobą trwale złączone aby nie uległy uszkodzeniu lub oderwaniu podczas transportu i przemieszczania. Musi posiadać możliwość jej wyeksponowania na podłodze/stoliku - grubszy, sztywny spód, stabilne, dobrze umocowane elementy jak również być czytelnie podpisana: tytuł konkursu, nazwa przedszkola/szkoły (oddział/klasa), opiekunowie (imiona i nazwiska), telefon kontaktowy.

Maksymalne wymiary pracy to: 80 cm x 80 cm x 80 cm.

Na konkurs składana jest 1 praca przestrzenna z przedszkola - jeżeli w przedszkolu znajduje się oddział klasy 0 to 2 prace (1 dzieci młodszych + 1 klasy 0) i maksymalnie 3 prace z każdej szkoły podstawowej - po 1 pracy z klasy I, II i III (w przypadku większej ilości klas w poszczególnych pionach, należy dokonać wewnętrznego wyboru).

Do prac opiekunowie i nauczyciele z przedszkoli dołączają potwierdzenie, w którym wskazują liczbę dzieci biorących udział w konkursie. Potwierdzenie należy sporządzić na formularzu opracowanym przez organizatora konkursu (www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XIX edycja).

 1. Komisja konkursowa.

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę Kieleckiego.

 1. Wybór nagrodzonych prac.

Najciekawsze prace wybrane zostaną w dwóch grupach wiekowych: przedszkola + klasy 0 oraz klasy I-III ze szkół podstawowych. W każdej grupie wiekowej nagrodzonych zostanie 5 prac: I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • zgodność pracy z założeniami konkursu,
 • walory edukacyjne,
 • kreatywność, pomysłowość i staranność wykonania,
 • możliwość zaprezentowania pracy w siedzibie Starostwa,
 • wrażenie estetyczne i oryginalność pracy.

 1. Terminy i czas realizacji projektu.
 • ogłoszenie projektu - październik 2022 r.,
 • zgłoszenie uczestnictwa - do 30 listopada 2022 r., które należy dostarczyć do siedziby Starostwa (pokój 352, 354), przesłać: faxem (41) 200-12-10, na adres Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, lub e-mail:

Uwaga: Do zgłoszenia, każda placówka oświatowa dołącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO), na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu, umieszczonym na stronie www.powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XIX edycja/zgłoszenie.

 • termin składania prac - do 31 stycznia 2023 r. (włącznie), siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach (pokoje numer 352 i 354),
 • wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do 31 marca 2023 r.

 1. Nagrody grupowe dla jednostek - przedszkoli, szkół.

1) przedszkola, klasy 0

I miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 000,00 zł

II miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 1 500,00 zł

III miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej ok. 1 000,00 zł

2 wyróżnienia - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 x 700,00 zł

2) szkoły podstawowe:

I miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 000,00 zł

II miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej ok. 1 500,00 zł

III miejsce - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 1 000,00 zł

2 wyróżnienia - materiały dydaktyczne, przyrodnicze o łącznej wartości ok. 2 x 700,00 zł

Koszt nagród łączny: około 11 800,00 zł

8. Uwagi ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 jednostek (5 szkół + 5 przedszkoli).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeprowadzenia konkursu w innym terminie, gdy z uwagi na pandemię COVID-19 lub inne obostrzenia, wprowadzone zostanie nauczanie zdalne i na konkurs nie wpłynie wymagana ilość prac lub wprowadzone zostaną ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu.
 3. Istnieje możliwość odbioru prac po wręczeniu nagród laureatom, jednak nie później niż do 04.2023 r. Po tym okresie prace stają się własnością Powiatu Kieleckiego i zostaną przekazane innym zainteresowanym lub zniszczone.
 4. Organizator informuje, że będzie dysponował przekazanymi na konkurs pracami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne udostępnianie (wystawa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach), publikowanie na portalu internetowym powiat.kielce.pl, w mediach informujących o konkursie, folderach oraz innych materiałach. W każdym z ww. przypadków, określony zostanie autor pracy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie ilości, wartości i jakości przyznawanych nagród.
 6. Opiekunowie konkursu w okresie trwania Programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, w roku szkolnym 2022/2023, dostaną pisemne podziękowania za opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.
 7. Szkoły zobowiązane są do wypełnienia „Potwierdzenia liczby uczestników Programu” na formularzu udostępnionym na stronie organizatora (powiat.kielce.pl - zakładka Dla Klienta/Ekologia/Konkursy ekologiczne/XIX edycja), i przedłożenia go w dniu dostarczania prac, wręczenia nagród laureatom lub nie później niż do 9 czerwca 2023 r.