Konkurs ofert na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w 2024 roku
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny” na rok 2024. Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co umożliwia realizację trzech kluczowych zadań mających na celu wsparcie rodzin i pieczy zastępczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, kierowane przez swojego dyrektora, ogłosiło otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych na rok 2024. W ramach projektu „Nadzieja dla rodziny” organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o środki na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Priorytetowe zadania w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny”

Konkurs obejmuje trzy kluczowe zadania, które mają zostać zrealizowane w 2024 roku. Pierwszym z nich jest „Trening zastępowania agresji dla dzieci/młodzieży”. Jego celem jest psychoedukacja w zakresie kompetencji społecznych, które wzmacniają prawidłowe relacje interpersonalne pozbawione agresji. Uczestnicy będą uczyć się kontroli własnej impulsywności oraz asertywnej komunikacji.

Drugie zadanie to „Grupowe zajęcia terapeutyczno-coachingowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla dzieci, młodzieży i osób usamodzielniających się”. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem dyskryminacji oraz metodami przeciwdziałania jej przejawom. Dodatkowo, zajęcia mają na celu budowanie postaw opartych na tolerancji, szacunku oraz respektowaniu granic psychologicznych innych osób.

Trzecie zadanie dotyczy „Zajęć terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z możliwością wykorzystania klocków Moovie”. Zadanie to ma na celu wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, które poprawiają integrację wrażeń zmysłowych poprzez diagnozę trudności oraz zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych, takich jak ćwiczenia, zabawy i aktywności.

Terminy realizacji i warunki składania ofert

Realizacja wszystkich trzech zadań przewidziana jest na okres od 10 sierpnia 2024 roku do 10 grudnia 2024 roku. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań zostaną określone w umowach z wybranymi oferentami. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zadanie konkursowe. To stwarza szerokie możliwości dla organizacji pozarządowych, które mogą wnieść znaczący wkład w poprawę jakości życia rodzin i dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej.

Znaczenie projektu dla społeczności lokalnej

Projekt „Nadzieja dla rodziny” ma na celu wsparcie rodzin oraz dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, możliwe jest przeprowadzenie działań, które realnie poprawią jakość życia uczestników. Każde z trzech zadań skierowane jest na inne aspekty wsparcia, co pozwala na kompleksowe podejście do problemów społecznych, z jakimi borykają się rodziny oraz dzieci i młodzież w pieczy zastępczej.

Organizacje pozarządowe mają niezwykłą okazję, aby wnieść swój wkład w poprawę sytuacji rodzin i dzieci w naszym regionie. Uczestnictwo w konkursie ofert to nie tylko szansa na zdobycie środków finansowych, ale przede wszystkim możliwość wprowadzenia realnych zmian na lepsze w życiu wielu osób.


Powiat Kielecki